Energetická certifikácia budov


Čo je to Energetický certifikát

 • Energetický certifikát je spôsob ako ušetriť peniaze za spotrebovanú energiu. (Treba si pritom uvedomiť, že sa nejedná len o šetrenie na nákladoch na vykurovanie ale stále výraznejšie sa prejavujú aj náklady na chladenie stavby). Energetický certifikát dáva návod, ako v postupných krokoch ušetriť náklady za energiu a ako spotrebu energie znížiť. Energetický certifikát sa týka všetkých druhov energie: tepla, chladu, elektrickej energie, vody a stlačeného vzduchu. Základným predpokladom pre objektívne výsledky energetického auditu je nezávislosť audítora.

Energetický certifikát budovy

 • Energetický certifikát budovy je základný súbor údajov, ktoré klasifikujú budovu z hľadiska základných úžitkových parametrov a energetickej účinnosti. Zákon o energetickej certifikácii budov z 8. novembra 2005 s nadobudnutím účinnosti 1. januára 2006 je zákon, ktorým sa transponovala do slovenského práva smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2002 / 91 / ES o energetickej hosp. budov. Zákon ustanovuje postupy a opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov s cieľom optimalizovať vnútorné prostredie v budovách a znížiť emisie oxidu uhličitého z prevádzky budov. Určuje povinnosť vykonať energetickú certifikáciu budov a zaradenie budovy na základe výpočtu integrovanej energetickej hospodárnosti a kategorizácie budov do tried energetickej hospodárnosti ( triedy A - G ).
 

 
 


Energetická certifikácia

 • Energetickú certifikáciu budov môžu vykonávať osoby, ktoré majú odbornú spôsobilosť preukázanú skúškou odbornej spôsobilosti pred skúšobnou komisiou. Energetickou certifikáciou sa budova zatrieďuje do energetickej triedy. Základom energetickej certifikácie je výpočet a kategorizácia budov. Certifikácia by mala popisovať skutočnú situáciu v oblasti energetickej hospodárnosti budovy.
 • Energetická certifikácia je povinná:

 • 1.    pri predaji budovy
 • 2.    pri prenájme budovy
 • 3.    pri dokončení novej budovy, dokladá sa pri začatí kolaudačného konania
 • 4.    pri dokončení významnej obnovy existujúcej budovy ( zateplenie, prístavba, nadstavba... ), kde je potrebné kolaudačné konanie
   

Čo zahŕňa Energetický Certifikát budov

 • Energetický certifikát nie je len samotný protokol, ale predstavuje komplexný výpočet viacerých parametrov, ktoré majú vplyv na spotrebu energie v budove.
 • Pri výpočte tepelných strát a ziskov berieme do úvahy nasledovné parametre:

 • •    príprava TÚV
 • •    vykurovanie
 • •    chladenie
 • •    vetranie
 • •    osvetlenie
 • •    tepelné straty